ไก่ดั้งเดิม (ไก่ทอดไม่คลุกซอส)(Fries Chicken Original)

ไ่ก่ทอดไม่คลุกซอส

Crust & Size